НАДРІЧНЕ

НАШЕ РІДНЕ СЕЛО

Катедра Святого Йосафата в Едмонтоні [частина 2]

 частина 1 

Парафія Св. Йосафата була спочатку заснована в 1904 році як чудова ініціатива братства українських поселенців і католицької ієрархії Західної Канади.  Сьогодні вона продовжує служити громаді як осідок Єпископа Української Католицької Єпархії Едмонтону. 

Духовним отцем і засновником української католицької громади в Едмонтоні, а водночас одним із найвидатніших василіянських місіонерів у Канаді був о. Созонт Стефан Дидик, який понад сорок років свого працелюбного життя присвятив українським поселенцям в Канаді. 

У 1938 році, на 950-річчя Хрещення України, священик Дидик запропонував план побудови нової монументальної церкви в Едмонтоні. 

Наводимо абзаци про отця-василіянина Созонта Дидика (з Дрищева-Надрічного) з офіційної історії Катедри Святого Йосафата в Едмонтоні.

ОРИГІНАЛЬНИЙ ТЕКСТПЕРЕКЛАД
OUR HISTORY 

The first permanent Ukrainian Greek Catholic missionaries arrived on a frosty autumn evening on October 31, 1902, to the Strathcona station, in South Edmonton as the last station in the Prairie Provinces. They were: Fr. Platonid Filas, Fr. Sozont Dydyk, Fr. Anton Strotsky, and Bro. Jeremiah Yamishewsky. With them came four Sisters Servants of Mary Immaculate: Sister Amrosia Lenkewich, Sr. Isidora Shypowsky, Sr. Emelia Klapoushuk and Sr. Taida Letawsky. The first snow fell on the second day in the morning, as if a white carpet were welcoming them to their unknown destination.

The priests began to serve around the Edmonton area: Rev. S. Dydyk at Rabbit Hill, present day Leduc, Rev. A. Strotsky at Star and Rev. P. Filas at Beaver Lake.

НАША ІСТОРІЯ 

Перші постійні українські греко-католицькі місіонери прибули морозного осіннього вечора 31 жовтня 1902 року на станцію Страткона в Південному Едмонтоні як останню станцію в Провінціях Прері. Ними були: о. Платонід Філас, о. Созонт Дидик, о. Антон Строцький і бр. Єремія Ямішевський. З ними прийшли чотири Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії: сестра Амросія Ленкевич, с. Ізидора Шиповська, с. Емелія Клапоушук і с. Таїда Летавська. Перший сніг випав на другий день зранку, ніби білим килимом вітав їх у невідомий шлях.

Священики почали служити в околицях Едмонтону: преподобний С. Дидик у Рабіт-Хілл, теперішній Ледюк, преподобний А. Строцький у Старі та преподобний П. Філас у Бівер-Лейк.

The first official Ukrainian Liturgy in Edmonton was celebrated on November 9, 1902, in St. Joachim Church, administered by the French Oblates. Rev. Strotsky officiated and Rev. Dydyk preached the sermon. The choir consisted of a group of Ukrainians from Rabbit Hill. The Ukrainians continued to use St. Joachim, with allotted time for the Ukrainian Liturgy every Sunday and on holidays. During most of their first year in Canada, the Fathers in the Edmonton area lived with the Oblates.Перша офіційна українська Літургія в Едмонтоні була відслужена 9 листопада 1902 року в церкві Св. Йоакима, якою керували французькі облати. Строцький відслужив, проповідь проголосив Дидик. До складу хору входила група українців із Рабіт-Хілл. Українці продовжували користуватися храмом Йоакима, з відведеним часом для української Літургії щонеділі та у свята. Більшу частину свого першого року в Канаді отці в районі Едмонтона жили з облатами.
One month after the arrival of the Ukrainian missionaries, Bishop Legal acquired some land in Edmonton for the Ukrainians. Frs. Filas and Dydyk decided to go ahead with the building of a church on that property. With money borrowed from the French bishop and priests, they built a church 60 feet long and 40 feet wide. The exterior was built in 1904 at a cost of $2,500.Через місяць після прибуття українських місіонерів єпископ Легал придбав для українців частину землі в Едмонтоні. о. Філас і Дидик вирішили продовжити будівництво церкви на цій території. На гроші, позичені у французького єпископа та священиків, вони побудували церкву 60 футів завдовжки та 40 футів завширшки. Зовнішня частина була побудована в 1904 році за 2500 доларів.
The blessing of the Edmonton church took place on Sunday, November 27, 1904 – the feast of St. Josaphat. A large number of people came from far away. The main celebrant was Rev. Filas, assisted by Rev. Strotsky and Rev Dydyk. Many Englishmen and Frenchmen also were present at the blessing.Освячення Едмонтонської церкви відбулося в неділю 27 листопада 1904 р. – на свято св. Йосафата. Велика кількість людей приїхала здалеку. Головним церемонтом був о. Філас, якому співслужили о. Строцький і о. Дидик. На освяченні також були присутні багато англійців і французів.
Rev. Filas was appointed the Provincial Superior of the Basilians in Galicia, Western Ukraine and left for Lviv. During Rev. Dydyk’s days as the parish priest, his parishioners of St. Josaphat also took part in civic celebrations. On September 1, 1905, Alberta was declared a separate province, with its own legislature. Governor General Lord Grey and Prime Minister Laurier came to take part in the celebrations.О. Філас був призначений провінційним настоятелем василіян у Галичині, Західній Україні та виїхав до Львова. Під час парохування отця Дидика його парафіяни святого Йосафата також брали участь у громадських урочистостях. 1 вересня 1905 року Альберта була оголошена окремою провінцією з власним законодавчим органом. Взяти участь в урочистостях прибули генерал-губернатор лорд Грей і прем’єр-міністр Лорьє.
Rev. S. Dydyk was appointed superior of the Basilian mission in Canada and left Edmonton on January 10, 1907. He was replaced by Rev. Matthew Hura, OSBM, who at first carried out pastoral duties in Edmonton.О. С. Дидик був призначений настоятелем Василіанської місії в Канаді і залишив Едмонтон 10 січня 1907 р. Його замінив о. Матей Гура, ЧСВВ, який спочатку виконував душпастирські обов’язки в Едмонтоні.
When Rev. B. Ladyka, the pastor of St. Josaphat in Edmonton, was appointed Canada’s second Ukrainian Catholic bishop, Rev. Dydyk returned to the parish he had founded in 1903 to become its pastor, which he served in from 1929 to 1943. In 1929, Ukrainian News replaced the previous publications of the Ukrainian Catholic community of Edmonton. Rev. Dydyk again became one of the founding members and then the chairman of that weekly newspaper.Коли отець Б. Ладика, парох церкви св. Йосафата в Едмонтоні, був призначений другим українським католицьким єпископом Канади, отець Дидик повернувся до парафії, яку він заснував у 1903 році, щоб стати її парохом, у якій він служив від 1929 до 1943 років. У 1929 році «Українські вісті» замінили попередні видання Української католицької громади Едмонтону. О. Дидик знову став одним із засновників, а потім і головою того тижневика.
In 1938, on the 950th anniversary of Christianity of Ukraine, Rev. Dydyk proposed a plan to construct a new monumental church in Edmonton. St. Josaphat Ukrainian Catholic Church in Edmonton was designed by Fr. Philip Ruh, OMI. Construction of the church began in 1939 beside the first church. Mr. Michael Yanchynsky was in charge of construction. The laying of the cornerstone of the new church took place on October 1, 1939. Bishop B. Ladyka took part in the ceremony. The blessing of the crosses on the domes occurred on October 21, 1941.У 1938 році, на 950-річчя Хрещення України, священик Дидик запропонував план побудови нової монументальної церкви в Едмонтоні. Українську католицьку церкву св. Йосафата в Едмонтоні спроектував о. Філіп Рух, OMI. Будівництво церкви почалося в 1939 році поруч з першою церквою. Будівництвом керував пан Михайло Янчинський. Закладання наріжного каменя нової церкви відбулося 1 жовтня 1939 р. У церемонії взяв участь єпископ Б. Ладика. Освячення хрестів на куполах відбулося 21 жовтня 1941 року.
In 1943, Rev. Dydyk was transferred to the United States and Rev. Basil Kamenetsky was appointed pastor. The construction of the new church was completed during his time.У 1943 році о.Дидика перевели до США, а о.Василія Каменецького призначили парохом. За його часів було завершено будівництво нової церкви.
The spiritual father and founder of the Ukrainian Catholic community in Edmonton, and at the same time one of the most outstanding of the Basilian missionaries in Canada, was Rev. Sozont Stephan Dydyk, who dedicated over forty years of his industrious life to the Ukrainian settlers in Canada. He died on December 19, 1950, and was buried in the Basilian cemetery in Chicago.Духовним отцем і засновником української католицької громади в Едмонтоні, а водночас одним із найвидатніших василіянських місіонерів у Канаді був о. Созонт Стефан Дидик, який понад сорок років свого працелюбного життя присвятив українським поселенцям в Канаді. Помер 19 грудня 1950 року, похований на Василіянському цвинтарі в Чикаго.

 Більше про Історію Катедри Святого Йосафата в Едмонтоні: https://stjosaphat.ab.ca/