НАДРІЧНЕ

НАШЕ РІДНЕ СЕЛО

Програма кандидата на посаду директора БАТІ Степанії Білик

ПРОГРАМА 
кандидата на посаду директора 
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України 
«Бережанський агротехнічний інститут» 
Білик Степанії Григорівни

На порозі третього тисячоліття вищий навчальний заклад повинен не лише передавати новим поколінням наукову і духовну спадщину та допомагати у провадженні науки і освіти, а також встановлювати інтенсивні контакти із суспільством, для якого характерна висока динаміка розвитку та інтелектуальна мобільність. Але головним завданням інституту, згідно Закону України «Про вищу освіту» є проведення на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти за відповідними ступенями та обраними спеціальностями, формування з підростаючого покоління гармонійно – розвинутої особистості, становлення її як духовної індивідуальності та кваліфікованого фахівця.
У нас потужний і амбітний колектив із високим потенціалом, але, якщо бути чесними та відвертими, нам потрібні поступові, і в той же час радикальні зміни! Наш обов’язок, наша місія – розбудувати для потреб нашого краю та наступних поколінь успішний, прогресивний, конкурентоздатний вищий навчальний заклад.
Моя програма базується на основних засадах програми розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України «Голосіївська ініціатива – 2020», Закону України «Про вищу освіту», інших нормативних документах, які регламентують діяльність вищого навчального закладу.

МОЄ КРЕДО: КЕРІВНИК – НА СЛУЖБІ ІНСТИТУТУ ТА КОЛЕКТИВУ, А НЕ НАВПАКИ!

Здійснивши демократизацію інститутського життя, забезпечивши прозорість роботи усіх ланок БАТІ, ми створимо атмосферу взаємної довіри і поваги до праці педагога і вченого, зможемо запобігти виникненню конфліктів у колективі, мотивувати до активної роботи усіх студентів та співробітників інституту.
Через механізм колективних угод, демократичну виборчу систему керівників підрозділів та студентських лідерів ми започаткуємо свій, особливий підхід до напрацювання і прийняття важливих рішень, контролю за їх виконанням, що забезпечує нестримний і постійний поступ інституту відповідно до прийнятої стратегії.
Корпуси, обладнання, лабораторії – це ще не зовсім інститут. Вони повинні бути наповнені особливим інститутським духом, духом освіти і науки, відчуттям належності до славетної історії і великих справ наших предків.

  ЦІННОСТІ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ ПРОГРАМА:
Ефективна співпраця з усіх напрямків наукової та навчально – методичної роботи з кафедрами та інститутами НУБіП України.
Сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, розвиток сучасної інфраструктури для комфортної роботи та навчання.
Мотивація викладачів до підвищення професійного рівня, оновлення освітніх програм, навчальних технологій, мотивація студентів до якісного навчання та саморозвитку.
Створення сучасних лабораторій, їх технічне оснащення, відновлення науково-технологічного парку, залучення до навчального процесу сучасної техніки агропромислових підприємств, надання можливостей додаткового працевлаштування викладачів і студентів.
Формування патріотичної, свідомої еліти, здатної до модернізації суспільства, захисту та розвитку нашої держави, краю, інституту.
Справедлива оцінка діяльності працівників та навчання студентів.
Формування позитивного іміджу інституту: щорічне зростання кількості студентів за рахунок удосконалення профорієнтаційної роботи, шляхом створення профорієнтаційних груп на чолі з директором інституту, удосконалення роботи ради роботодавців, налагодження контактів із коледжами західного регіону для вступу їхніх випускників на скорочений термін навчання; залучення студентів для активного рекламування навчального закладу, проведення семінарів директорів шкіл, днів відкритих дверей, днів науки, а також підтримка тісного контакту з випускниками інституту.
Забезпечення ефективної роботи колективу як цілісної системи, де кожен зосереджує зусилля на тому, що є найбільш цікавим, пріоритетним для нього та результативним для нашого інституту.
Стратегічна ціль інституту – підготовка якісного, конкурентоздатного фахівця агарного сектору європейського рівня.
Складові, що забезпечать наш успіх:
1) прозорість та ефективність діяльності адміністрації;
2) підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей доступу до освітянських послуг;
3)  розвиток наукової та інноваційної діяльності;
4) активний людський ресурс, а це – мотивовані співробітники та студенти;
5) ефективна зовнішня діяльність колективу, активізація та диверсифікація міжнародної діяльності;
6) технічний ресурс, тобто якісна матеріально-технічна складова та комфортні умови роботи і навчання;
7) інвестиційний ресурс, тобто стале потужне фінансування (інвестори, меценати, благодійні фонди та грантові програми) усіх напрямків та проектів.
Шляхи досягнення успіху:
1) Напрям – прозорість та ефективність діяльності адміністрації:
– упорядкування штатного розпису інституту відповідно до типових штатних нормативів, затверджених МОН України (№26 від 11.01.2014р.)
– створення сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі, атмосфери довіри, взаємоповаги, забезпечення ефективного зворотнього зв’язку у ланках «директор-співробітник» та «викладач-студент». Реалізація правила: керівник на службі інституту та колективу, а не навпаки;
– демократизація управління, прозорість та поінформованість інститутської  спільноти про плани і поточну діяльність директора, всього керівництва та інституту загалом;
– формування ефективної команди фахівців для управління інститутом;
– колегіальність та прозорість у прийнятті для інституту рішень;
– оптимізація організаційної структури інституту з метою усунення дублювання функцій та ефективності роботи;
– запровадження проекту «Скринька ідей»;
– забезпечення прозорості фінансово-економічної діяльності, запровадження системи внутрішнього аудиту за використанням бюджетних та позабюджетних коштів інституту.
2) Напрям – підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей доступу до освітянських послуг:
розробка індивідуальних інститутських навчальних планів і програм, які б відповідали запиту виробництва та кращим зарубіжним аналогам магістерського рівня з формуванням окремих модульних дисциплін; запровадження навчальних планів та інформаційних інтерактивних технологій навчання, створення та відкриття нових напрямів і спеціальностей для підготовки фахівців відповідно до вимог Європейського освітнього простору з метою отримання студентами подвійних дипломів;
залучення роботодавцiв агропромислового виробництва до участі в підготовці та реалізації навчальних програм, спеціальностей та спеціалізацій, узгодження з ними освітніх і професійних програм; переорієнтація навчальних планів на збільшення частини практичного компонента;
забезпечення процесу навчання новітнім лабораторним обладнанням та методичними матеріалами, інтеграція інститутської освіти і наукових досліджень до вимог практики агропромислового виробництва;
залучення спеціалістів – практиків до навчального процесу;
постійне, відповідно до основних вимог МОН України, підвищення якості навчального процесу за фахово-професійним, інформаційно-телекомунікаційним та іноземно-мовним напрямами.
3) Напрям – розвиток наукової та інноваційної діяльності.
Відповідно до ст.26 Закону України «Про вищу освіту», одним із головних завдань інституту є провадження наукової діяльності, шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, використання отриманих результатів в освітньому процесі, а тому необхідно:
– створення умов для проведення наукових досліджень за ініціативними тематиками з усіх напрямів підготовки і спеціальностей;
– використання методики та результатів наукової діяльності в навчальному процесі;
– проведення розподілу педагогічного навантаження з врахуванням елементів наукової роботи;
– стимулювання ініціативних тематик наукових досліджень науково – педагогічних працівників (видання монографій, посібників, підручників, оформлення патентів);
– публікація результатів наукових досліджень у вітчизняних і зарубіжних виданнях, а також виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.)
4) Напрям – мотивація викладачів та працівників інституту:
– впровадження системи комплексної соціальної підтримки штатних співробітників інституту (безкоштовні чи пільгові лікувально-оздоровчі, а також туристичні путівки, пільгові заняття в спорткомплексі тощо);
– впровадження прозорої системи матеріального стимулювання ефективної наукової, інноваційної, спортивної та іншої діяльності співробітників;
– створення в інституті системи вивчення викладачами іноземних мов за навчальними методиками нового покоління;
– створення умов для підвищення кваліфікації всіх НПП за рахунок навчального закладу:
– створення можливостей для стажування за кордоном професорсько-викладацького складу інституту;
– відкриття нових спеціальностей, магістерських програм на вимогу ринку праці, що забезпечить збереження робочих місць та збільшення обсягів навчального навантаження;
– забезпечення широкого доступу до світових інформаційних науково-освітніх ресурсів.
Напрям – мотивація студентів:
– створення організаційних та фінансових умов для функціонування студентського самоврядування;
– реальне залучення активу студентського самоврядування до розробки та ухвалення рішень з питань організації та підвищення якості навчального процесу, зарахування на вакантні місця державного замовлення, а також поселення в гуртожитки;
– працевлаштування студентів у вільний від навчання час шляхом налагодження зв’язків з підприємствами західного регіону;
– впровадження цільової програми військово-патріотичного виховання молоді;
– системне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі;
– цільові стипендіальні програми для студентів, що мають здобутки у науковій, творчій чи спортивній діяльності;
– додаткове безкоштовне набуття студентами робітничих професій для покращення їх практичної підготовки;
– створення в інституті комфортного середовища для розвитку художньої та технічної творчості;
– забезпечення партнерських зв’язків з випускниками інституту, в т.ч. створення Асоціації випускників інституту;
– створення і запровадження нових дослідницьких програм, навчальних курсів;
– впровадження системи підтримки студентів-учасників АТО та бойових дій, а також членів їх сімей;
– залучення до процесу освітньої підготовки відомих професорів, лекторів провідних вузів та організацій через систему цільових грантів;
– відновлення співпраці та розширення бази практичного навчання і стажування студентів за кордоном.
5) Напрям – ефективна зовнішня діяльність інституту:
– активна співпраця адміністрації та НПП з органами місцевого самоврядування, громадськими радами, інститутами громадянського суспільства;
– впровадження комплексних програм співпраці з Бережанською міською радою, обласною радою, а також агропромисловими та виробничими підприємствами й організаціями для спільного вирішення науково-технічних проблем;
– встановлення зв’язків із спорідненими закладами освіти інших країн для співробітництва у навчальній, науковій і методичній роботі, обміну молодими вченими, розширення міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності;
– розвиток партнерства в агропромисловій, енергетичній та природоохоронній сферах між вітчизняними та іноземними установами і організаціями.
6) Напрям – формування якісної матеріально-технічної бази, забезпечення комфортних умов роботи та навчання:
– реорганізація адміністративно-господарської частини інституту;
– впровадження програми енергоефективності, модернізація системи опалення;
– модернізація виробничих майстерень, цехів для проведення курсової підготовки, а також для провадження виробничої діяльності відповідно до сучасних вимог ринку;
–  створення комфортних зон відпочинку для студентів та викладачів;
– оснащення конференц-залу для проведення відеоконференцій, вебінарів, тощо;
– впровадження системи комплексної інтеграції випускових кафедр інституту з провідними агропромисловими підприємствами західного регіону для цільової спеціалізованої підготовки фахівців, а також спільного ефективного вирішення освітніх та науково-технічних проблем;
– створення сертифікованих спеціалізованих наукових лабораторій;
– підвищення ефективності практичної підготовки фахівців на сучасних агропідприємствах, шляхом розширення баз практик;
– проведення ліцензування перспективних робітничих професій відповідно до сучасних вимог ринку праці;
– сучасне технічне оснащення бібліотеки, забезпечення доступу до провідних світових бібліотечних ресурсів;
– забезпечення ефективного та вільного доступу до інтернет-зв’язку в будь-якому місці на всій території інституту;
– створення ефективної системи моніторингу матеріально-технічного стану лабораторій та кабінетів інституту;
– залучення сільськогосподарських угідь для практичного навчання та науково-дослідних робіт.
7) Напрям – реалізація інвестиційного ресурсу:
– активне залучення коштів інвесторів, меценатів, благодійних організацій для забезпечення матеріально-технічного розвитку інституту;
– створення спеціалізованого інвестиційного фонду для впровадження найкращих інноваційних розробок співробітників вузу;
– створення науково-технологічного парку, налагодження виробництва пілотної інноваційної продукції, впровадження технологій переробки та використання відходів;
– створення на базі інституту регіонального аграрного центру професійного навчання, атестації та підвищення кваліфікації трудових ресурсів за міжнародними стандартами.
Вирішуючи питання про керівника нашого інституту на наступний період, важливо виходити з системи базових принципів, які мають бути покладені в основу його діяльності. Керівник повинен за будь-яких обставин працювати на його розвиток і престиж, підтримувати і захищати своїх колег, поважати честь і гідність кожної людини незалежно від її громадського статусу чи посади, не ставити себе вище над нею, намагатися розуміти точку зору кожного; стверджувати повагу й шану до ветеранів і старших, завдяки яким створено все, що ми маємо сьогодні, які є носіями мудрості і унікального досвіду для нового покоління; успадкувати від своїх попередників на посаді директора всі кращі для інституту підходи; бачити в кожному студентові талановиту особистість, а в кожному співробітнику – однодумця і соратника; бути вдячним за виконане й уміти пробачати помилки та слабкості.
Разом ми зможемо це зробити. Тільки вільна і високоосвічена людина може втілювати нові нестандартні ідеї для прогресу своєї країни.